Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Инспекцијске службе

Органи државне управе који имају окружне подручне јединице на територији Севернобанатског управног округа су:
 • Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Инспекторат за рад, ОДСЕК ИНСПЕКЦИЈЕ рада,
 • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Сектор пољопривредне инспекције
 • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину
 • Министарство трговине, туризма и телекомуникација Сектор тржишне инспекције
 • Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор туристичке инспекције
 • Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију Сектор за санитарни надзор и превентивну медицинску делатност
 • Министарство заштите животне средине, Сектор за надзор и предострожност у животној средини

У оквиру министарстава делатност обављају следеће инспекцијске службе:
 • инспекција рада
 • пољопривредна инспекција
 • ветеринарска инспекција
 • тржишна инспекција
 • туристичка инспекција
 • санитарна инспекција
 • инспекција за заштиту животне средине

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Инспекторат за рад - Одсек инспекције рада

Кикинда, Трг срспких добровољаца бр.11
I спрат, канцеларије број 4 и 11
шеф одсека: Љубица Оторан Анић
телефон: 0230 431 030
мобилни: 064 86 22 026
фаx: 0230 422 921
е-пошта: kikinda.ir@minrzs.gov.rs

Надлежности инспекције рада су:
 • надзор у области рада и радних односа;
 • надзор у облати безбедности и здравља на раду;
 • активности на сузбијању рада на црно;
 • активности на смањењу броја повреда повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације);
 • контрола услова рада и ризика по безбедност и здравље на раду;
 • увиђај смртних, тешких и колективних повреда на раду;
 • утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду пре почетка обављања делатности, као и друге послове одређене законом.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Београд

Кикинда, Трг српских добровољаца бр.11
I спрат, канцеларија број 9
Пољопривредни инспектор: Бојан Радак, Одсек пољопривредне инспекције за контролу подстицајних средстава
телефон: 0230 403 910
мобилни: 064 88 18 538

Надлежности инспекције су следеће:
 • Контрола подстицајних средстава у пољопривреди и сточарству


Кикинда, Трг српских добровољаца бр.11
I спрат, канцеларија број 9
Пољопривредни инспектор: Танди Карољ
телефон: 0230 403 910
мобилни: 064 80 55 969

Надлежности инспекције су следеће:
 • Контрола безбедности хране биљног и мешовитог порекла, контрола органске производње и контрола обрађивача дувана и произвођача дуванских производа

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за ветерину

Кикинда, Трг српских добровољаца бр.11
I спрат, канцеларија број 12
шеф одсека: Ксенија Лакета
телефон: 0230 401 710
е-пошта: vetinski@gmail.com

Област надзора:
 • надзор у области здравствене заштите животиња;
 • ветеринарска и санитарна контрола у производњи и у унутрашњем и спољном промету животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, семена за вештачко осемењавање, хране за животиње и компоненти за производњу хране за животиње;
 • одобравање и контрола рада објеката за производњу намирница животињског порекла ( кланице, млекаре, прерада меда и сл. );
 • контрола објеката за производњу хране за животиње;
 • контрола нешкодљивог уклањања лешева и отпадака животињског порекла;
 • контрола промета лекова и биолошких средстава у ветерини;
 • надзор ветеринарских станица, амбуланти, института.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација - Сектор тржишне инспекције

Кикинда, Трг српских добровољаца бр.11
Приземље, канцеларија број 8-9
I спрат, канцеларија број 5
начелник: Милосав Булатовић
телефон: 0230 422 908
мобилни: 064 81 88 473
е-пошта: trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Сектор тржишне инспекције обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују:
 • услови за обављање промета робе и вршење услуга које обављају правна и физичка лица и предузетници;
 • цене робе и услуга, квалитет индустријско-непрехрамбених производа у производњи и промету и квалитет услуга;
 • утврђивање услова за обављање привредних делатности у областима које чине предмет контроле;
 • предузимање мера на које је законом овлашћен,
 • спречавање нелојалне конкуренције (контрола рекламирања, оглашавања и нуђења робе, услуга, навођењем података којима се ствара или може створити забуна на тржишту, контрола продаје робе са ознакама и подацима који стварају или могу створити забуну у погледу порекла и квалитета робе и друго);
 • контрола мерила и мерних јединица (очигледна неисправност мерила и тачност мерења робе која се пре продаје мери);
 • инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује заштита потрошача и област оглашавања и инспекцијски надзор над производњом и прометом робе којом се повређују права интелектуалне својине као и надзор над производњом и прометом робе заштићене ауторским или сродним правом;
 • послови који су непосредно у вези са вршењем инспекцијског надзора, финансијско-материјални послови у вези робе одузете у поступку инспекцијског надзора и друго;
 • сарадње са другим инспекцијским органима, правосудним органима, другим органима и организацијама, удружењима и установама чији су послови у вези или од значаја за рад Сектора;
 • подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Сектора, као и други послови у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.

Министарство трговине, туризма и телекомуникације - Сектор туристичке инспекције - Одељење у Новом Саду

Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 11
I спрат, канцеларија бр. 12
инспектор: Анкица Дука
телефон: 0230 426 672

Област надзора:
 • Вршење инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују области туризма и угоститељства и предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора;
 • Утврђивање испуњености прописаних услова за обављање туристичке и угоститељске делатности;
 • Заштиту потрошача и заштиту интелектуалне својине у областима туризма и угоститељства;
 • Израду извештаја и информација о раду Сектора и стању у областима у којима се обавља надзор;
 • Праћење примене прописа, иницирање измена и предлагање одговарајућих решења и предузимање едукативних и других активности у циљу превенције погрешне примене прописа;
 • Правне и аналитичке послове у вези са вршењем инспекцијског надзора;
 • Сарадњу са другим инспекцијским органима, правосудним органима, органима за прекршаје и другим органима државне управе и организацијама и са удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту потрошача;
 • Праћење реализације пројеката за развој туризма и контрола извршења уговора између Министарства и привредних субјеката у координацији са Сектором за туризам.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Сектор за санитарни надзор и превентивну медицинску делатност - Одељење за санитарну инспекцију - Одсек Кикинда

Кикинда, Трг српских добровољаца бр.11
I спрат , канцеларија број 3
шеф одсека: Раде Стоjиљковић
телефон: 0230 435 010
е-пошта: radestojiljkovic55@gmail.com

Област надзора:
 • припремање предлога стратегија, програма и планова у области санитарног надзора и превентивно медицинске делатности на територији Покрајине;
 • обезбеђење услова за спровођење активности у области јавног здравља који се односе на друштвену бригу за здравље;
 • обављање инспекцијских и са њима повезаних стручних послова који обухватају санитарни надзор у областима заштите становништва од заразних и незаразних болести и изложености дуванском диму, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пиће и угоститељства;
 • на позив министарства надлежног за послове здравља учешће у радним групама и давање мишљења у припреми прописа у области јавног здравља и у области санитарног надзора;
 • сарадња, учешће у координацији и припреми домаћих и међурегионалних пројеката;
 • израда упутстава за рад санитарних инспектора;
 • давање мишљења у вези са применом прописа у области санитарног надзора;
 • давање мишљења у вези са вршењем послова санитарне инспекције;
 • припремање одговора на тужбе у вези са вођењем управног спора и одговоре на тужбе због накнаде штете у вези са вођењем управног поступка инспектора;
 • израду нацрта записника о извршеном надзору над радом санитарних инспектора инспектора;
 • праћење ефикасности спровођења мера санитарног надзора;
 • решавање у управним стварима у првом степену;
 • санитарни надзор у областима и објектима који подлежу санитарном надзору у складу са законом;
 • контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја;
 • надзор над лицима која подлежу санитарном надзору;
 • превентивномедицинску делатност над лицима која су законом стављена под здравствени надзор;
 • надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором;
 • давање мишљења на планска документа, урбанистичке и просторне планове;
 • давање мишљења о санитарним условима у поступку издавања акта о урбанистичко-техничким условима у поступцима изградње објеката под санитарним надзором;
 • утврђивање испуњености услова пре изградње или реконструкције објеката у којима се обавља здравствена делатност, јавно снабдевање становништва водом за пиће и производње животних намирница путем индустријских постојења;
 • утврђивање испуњености услова у објектима за које није потребна претходна сагласност за рад;
 • контрола нове хране, дијететских производа, дечије хране-замене за мајчино млеко, дијететских суплемената и соли за исхрану људи и производњу адитива, арома, ензимских препарата неживотињског порекла и помоћних средстава неживотињског порекла, као и воде за пиће у оригиналној амбалажи (стона вода, минерална вода и изворска вода), као и воде за јавно снабдевање становништва водом за пиће у свим фазама производње, прераде и промета, као и испитивање здравствене исправности предмета опште употребе;
 • утврђивање хигијенске исправности воде за пиће;
 • надзор над спречавањем и сузбијањем заразних болести;
 • поступање по представкама и предлозима грађана;
 • по решењу министра надлежног за послове здравља организовање предавања и полагања испита за стицање основних знања о хигијени хране и личној хигијени;
 • праћење стања у области јавног здравља;
 • праћење примене закона и других прописа у области јавног здравља и учествовање у припремању предлога прописа које као овлашћени предлагач Скупштина АП Војводине предлаже Народној скупштини Републике Србије;
 • праћење организације и рада завода за јавно здравље на територији АП Војводине и предлагање одговарајућих мера и активности за побољшање организације и рада;
 • остваривање сарадње са надлежним органима Републике Србије и другим организацијама и институцијама које се баве пословима јавног здравља као и остваривање међусекторске сарадње у области јавног здравља;
 • координација, подстицање, организација и усмеравање спровођења делатности у области јавног здравља на територији Покрајине која се остварује делатношћу органа АП Војводине и јединица локалне самоуправе заједно са носиоцима и учесницима у области јавног здравља;
 • праћење здравственог стања становништва као и предлагање и предузимање мера за његово унапређење;
 • праћење параметара оптерећења болешћу становништва на територији Покрајине као и предлагање и предузимање мера за његово смањење;
 • промоција здравља и спровођење мера за очување и унапређење здравља, спречавање и сузбијање болести и фактора ризика;
 • обезбеђивање услова за обављање делатности здравствених установа, планирање и остваривање програма, у области јавног здравља;
 • припрема предлога посебних програма из области јавног здравља за територију Покрајине, у складу са законом;
 • учешће у обезбеђивању услова за брзо реаговање у елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама на територији Покрајине, у складу са законом и мерама Владе АП Војводине;
 • праћење рада завода за јавно здравље на територији Покрајине у остваривању програма из области јавног здравља;
 • давање мишљења у вези са применом прописа и вршењем послова у области јавног здравља;
 • сарадња, учешће у координацији и припреми домаћих и међурегионалних пројеката у области јавног здравља;
 • праћење и предлагање мера за развој нових организационих модела, као и стратегија у области јавног здравља на територији Покрајине и обављање и других;
 • нормативно-правних послова;
 • управно надзорних и управних послова;
 • документационих послова;
 • статистичко-евиденционих послова;
 • студијско – аналитичких послова;
 • стручно-оперативних послова у области санитарног надзора и превентивномедицинске делатности.

Министарство заштите животне средине - Сектор за надзор и предострожност у животној средини

Кикинда, Трг српских добровољаца бр. 11
I спрат, канцеларија број 9
Инспектор: Бранислав Галешев
телефон: 0230 435 155
мобилни: 062 88 66 995

Надлежности:
 • Контрола и координација поверених послова инспекцијског надзора