Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs


Јавне набавке

ЈНМВ-1/2019 - Набавка погонског горива Евро премиум БМБ 95 - 04.01.2019.Обавештење о закљученом уговору у оквиру ЈНМВ 1/2019

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара редни број 1/2019

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА БМБ 95 -ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ- 09.01.2019


Исправља се конкурсна документација на страни 4 и уместо Службени Гласник Рс број 123/2012 , означава се Службени Гласник бр. 111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017, 120/2017 - испр, 50/2018 i 101/2018) као и на страни 21. у Уговору о јавној набавци у члану 4.став 2. уместо Службеног гласника РС број 123/2012 постављен је Службени Гласник број 111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017, 120/2017 - испр, 50/2018 i 101/2018)


Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација за Јавну набавку добара - ПОГОНСКО ГОРИВО