Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs


Надлежности и организација

Законом о државној управи ("Службени гласник РС", број 79/05, 101/07 I 95/2010) први пут је уведен појам управног округа иако Окрузи постоје још од 1992 године. Уредбом Владе којом се установљавају Управни окрузи ("Службени гласник РС", број 15/06) одређују се њихови називи, подручја и седиште. Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје.

Севернобанатски управни округ образован је за подручје 6 општина и то:Kикинда, Н.Кнежевац, Сента ,Ада, Кањижа и Чока.

Organi državne uprave u Okrugu obavljaju sledeće poslove:
Органи државне управе у Округу обављају следеће послове;
• решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења;
• врше надзор над радом ималаца јавних овлашћења и
• врше инспекцијски надзор.

Управни округ нема сопствене, изворне надлежности из домена послова државне управе.

Управни округ чине Стручна служба и начелник управног округа. Стручном службом управног округа руководи начелник Округа.

Стручна служба је задужена за стручну и техничку потпору начелнику Управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе. У оквиру Стручне службе образована је ужа унутрашња јединица – Одсек за опште послове којим руководи шеф Одсека, Драгана Васиљевић дипломирани правник.

У Одсеку за опште послове обављају се послови који се односе на: остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе; пружање стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа, а образоване за подручје шире или уже од подручја Управног округа; пружање стручне и административно-техничке подршке Савету управног округа; послови припреме Пословника о раду Савета управног округа; послови којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја; управне послове у вези заснивања и престанка радног односа и остваривања права из радног односа државних службеника и намештеника; послове евиденције и развоја кадрова; послови оцењивања државних службеника; послови анализирања радних места; планирање извршења буџета и квота, израду захтева за промену у апропријацији и промени квоте, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих запослених; састављање анализа, извештаја и информација; послови јавних набавки; чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара; пријем, евидентирање, здруживање, развођење, архивирање и експедиција предмета, дактилографски послови и послови умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора; припрему и спровођење Плана интегритета стручне службе; као и послове који се односе на безбедност и заштиту на раду.

Надлежности начелника Округа, као и детаљни описи послова запослених у Стручној служби, наведени су у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Севернобанатског управног округа .Правилником о систематизацији систематизовано је укупно 8 радних места . Сва радна места су попуњена: на неодређено времезапослено је 5 државних службеника и 3 намештеника и од тога 1-Vгрупа положаја, два државна службеника у звању саветника ,2државна службеника у звању референта и три намештеника IV врсте радних места. У Стручној служби управног округа Уговором о повременим и привременим пословима радно су ангажована 2 лица и то 1 лице на пословима заштите имовине и 1 лице на обављању секретарских услуга.

Организациона шема, радна места према систематизацији