Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору
2018-02-23

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У РЕДОВНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

ВАШЕ ЈЕ ПРАВО ДА:

 1. будете упознати са правима и обавезама које имате у инспекцијском надзору
 2. будете упознати у коју категорију ризика је ваша делатност разврстана (за све привредне субјекте се процењује степен ризика, који може бити незнатан, низак, средњи, висок и критичан)
 3. проверите у годишњем плану инспекцијског надзора да ли је планирано да ваша делатност буде предмет надзора и, ако јесте, у ком периоду године (сви планови су доступни на сајту www.inspektor.gov.rs)
 4. будете упознати са садржајем контролних листа и самостално процените и проверите законитост свог пословања помоћу контролне листе (све контролне листе су објављене на сајту www.inspektor.gov.rs)
 5. тражите од инспекције савет и саветодавну посету у складу са планом инспекцијског надзора и капацитетима инспекције, као и друге облике превентивног дело-вања које има предност над репресивним деловањем инспекције
 6. тражите да инспекција потврди законитост вашег пословања (потврђујући надзор у коме се доноси потврђујуће решење, налаз, извештај)
 7. затражите службено мишљење ако сте у недоумици око тумачења и примене неког прописа, при чему је инспектор дужан да уважи то мишљење уколико сте поступили по њему и не изрекне инспекцијску меру
 8. будете обавештени о предстојећем надзору најкасније три радна дана унапред
 9. добијете налог за инспекцијски надзор на почетку надзора, тако да знате шта је предмет надзора и које му је планирано трајање
 10. инспектор према вама поступа учтиво и професионално и да вам предочи службену легитимацију
 11. будете упознати са актима донетим у поступку инспекцијског надзора (записник, закључак, решење)
 12. ваше пословање буде проверено у границама налога и контролне листе, с тим да уколико инспектор у току надзора открије незаконитост пословања, налог се може допунити (допунски налог)
 13. учествујете у извођењу доказа и упозорите инспектора да су неке од информације које му дајете тајне
 14. ускратите давање података које је инспекција дужна да прибави по службеној дужности, као и података и изјава које сте дали једном од инспектора у заједничком надзору више инспекције
 15. дате пристанак на увиђај инспекције у вашем стану, или га одбијете (осим када се увиђај врши уз писану одлуку суда)
 16. добијете записник о инспекцијском надзору у року од осам радних дана од завршетка надзора и, уколико их имате, ставите примедбе на записник, одмах или у року од пет радних дана
 17. поднесете жалбу на решење инспектора у року од 15 дана од дана доставе решења
 18. тражите окончање поступка ако инспектор није донео решење у предвиђеном року
 19. укажете на незаконитости у поступку, захтевате да се оне отклоне и тражите накнаду штете настале незаконитим инспекцијским надзором
 20. укажете на неједнаку инспекцијску праксу, јер имате једнака права и обавезе и право на једнак третман као и други субјекти у истим или битно сличним ситуацијама
 21. поднесете притужбу на поступање инспектора његовом непосредном руководиоцу, због незаконитог, неправилног или несавесног рада, као и да се обратите унутрашњој контроли инспекције и поднесете представку Управној инспекцији
 22. поднесете тужбу Управном суду против коначног решења инспекције
 23. закључите са инспекцијом споразум о признању прекршаја у случају да сте га починили

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У РЕДОВНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

ВАША ЈЕ ОБАВЕЗА ДА:

 1. послујете у складу са законом, безбедно и одговорно
 2. поштујете интегритет и службени статус инспектора
 3. савесно, поштено и одговорно учествујете у поступку инспекцијског надзора
 4. поступите по препорукама инспектора које сте добили у саветодавној посети
 5. омогућите инспектору да несметано врши надзор и обезбедите му потпуне и тачне податке, потребна документа и приступ одговарајућем радном простору и средствима рада
 6. обавестите инспектора уколико имате сазнања о предузећима која послују у зони сиве економије
 7. примите налог за инспекцијски надзор и будете присутни током надзора (осим ако постоје оправдани разлози, о чему сте дужни да благовремено обавестите инспекцију), или ће се инспекцијски надзор вршити у присуству службеног или другог лица које се затекне на лицу места
 8. поступите по мери коју вам је инспектор изрекао
 9. отклоните незаконитости и штетне последице које је инспектор открио и обавестите га писаним путем о томе

НАПОМЕНА
Уколико се ради о спречавању или отклањању непосредне опасности по живот или здравље људи, животну средину или биљни или животињски свет, инспектор може применити додатна овлашћења, ради заштите јавног интереса. У овим случајевима у обавези је да у записнику образложи разлоге за ванредно поступање.

Јединица за подршку Координационој комисији за инспекцијски надзор
www.inspektor.gov.rs • kontakt@inspektor.gov.rs

© 2018 НАЛЕД
Овај документ је настао у оквиру пројекта успостављања Јединице за подршку Координационој комисији за инспекцијски надзор који спроводе Министарство државне управе и локалне самоуправе и НАЛЕД уз подршку Европске банке за обнову и развој

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: