Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Светски дан заштите права потрошача / Активности тржишне инспекције поводом примене Закона о заштити потрошача
2018-03-15
Сектор тржишне инспекције врши инспекцијски надзор над применом Закона о заштити потрошача у складу са овлашћењима прописаним овим законом и законом којим је уређен инспекцијски надзор. Тржишна инспекција врши редовне инспекцијске надзоре према плану који се заснива на утврђеном стању у области инспекцијског надзора и процени ризика. Такође, инспекција предузима и ванредне инспекцијске надзоре када се поступа по представкама физичких лица - потрошача. У прошлој години тржишна инспекција Одељење Кикинда извршила је 756 инспекцијских надзора код привредних субјеката од чега 45 који су за предмет имали надзор над применом Закона о заштити потрошача.

Такође, Сектор тржишне инспекције, скреће пажњу потрошачима да је и електронска трговина, као вид трговине у сталном порасту и тржишна инспекција врши надзор са аспекта примене закона о заштити потрошача. Велики број трговаца на овај начин су савесни и усклађени са законским одредбама, тако да треба подржавати овај вид трговине. Потрошачи имају могућност приликом електронске трговине са легалним трговцима увек да у потпуности идентификују трговца са називом, пословним подацима и матичним бројем и пибом из регистрација. У случају ако се упуштате у трговину са физичким лицима који евидентно врше промет робе или набављате робу преко фејсбука и других друштвених мрежа од лица која се не могу идентификовати као легални трговци велика је вероватноћа да ћете робу купити од нелегалног трговца и самим тим себи ускратити сва законаска права која имате при куповини од легалног трговца.

Имајући у виду процену ризика у области заштите потрошача, као и капацитете овог органа управе, тржишна инспекција је у оквиру годишњег плана за 2017. годину, извршила готово 45 инспекцијских контрола код трговаца где су инспектори контролисали примену Закона о заштити потрошача. У току 2017. године, нагласак је стављен на контролу непоштене пословне праксе, дужности обавештавања нарочито код трговине на дањину и контролу продајних подстицаја.

У протеклој години тржишна инспекција Одељење Кикинда је примила 29 пријава грађана које су за предмет имале потрошачки проблем и покренула је поступке инспекцијских надзора.

Уколико тржишни инспектор у инспекцијској контроли утврди прекршај, доноси решење о отклањању неправилности у складу са овлашћењем и подноси захтев за покретање прекршајног поступка. У складу са овлашћењем утврђеним Законом о заштити потрошача, у 2017. години, тржишни инспектори су у инспекцијским контролама донели решења којима су наложили отклањање 16 утврђених неправилности и поднели су Прекршајном суду 16 захтева за покретање прекршајног поступка.

Додајемо да је тржишна инспекција сачинила план инспекцијског надзора за 2018. годину, где је акценат стављен на контролу предуговорног обавештавања, пословне праксе трговаца, истицања цена и продајних подстицаја, као и злоупотребе израза „гаранција“, с тим што је контрола злоупотребе израза „гаранција“ планирана као редовни надзор и као службена саветодавна посета.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: